__Stellamune Mycoplasma Vet__ </br> _Mycoplasma hyopneumoniae_, inaktiveret.

__Yderligere produktinformation__ </br> [Stellamune Mycoplasma Vet, injektionsvæske](http://www.produktresume.dk/AppBuilder/search?utf8=%E2%9C%93&id=&type=&q=Stellamune+Mycoplasma+&button=S%C3%B8g "Stellamune Mycoplasma Vet, injektionsvæske")